top of page

Natural history museum building competition

תחרות בנין מוזיאון הטבע 

ירושלים, 2011

Architect אדריכל
Architect אדריכל

המוזיאון מתוכנן ע"פ עקרונות טופוגרפיים טקטוניים על מנת ליצור מקומות אותנטיים הנובעים מהגנוס לוקי של האתר.

המפגש עם המקום מתקיים באמצעות מסלול (טרקטוריה) המתקיים בחורש טבעי המתגלה לעיני המטייל.

הגילוי נעשה בשלושה שלבים הרמוניים. 

המבט מרחוק. גילוי הכניסה מחדש, שהרי נצפתה קודם לכן מגובה הכביש (רופין) ומציאת המקום הפנימי , הסודי.

חיבת הגילוי היא סנסואלית או מעוררת תשוקה. המרחב הפנימי מאורגן ע"פ עקרונות קלאסיים, סימטריים וא- סימטריים לסירוגין, המגלה מרחב המאופיין מאיחוד ניגודים וקומפוזיציה מאוזנת.

החללים ספקטקולאריים אך אינם מאפילים על המוצגים, אלא מגבירים את החוויה.

המטפורה של החזית הקדמית היא של כלי שיט המתפרק על הקרקעית ועל ידי כך, מאפשר בניית עולם חי במרחב, שמתפתח בינו לבין הטבע שבו הוא שרוי.

Architect אדריכל
bottom of page